ما از تمام توان و امکانات خود برای افزایش هماهنگی و همبستگی بین اقشار مختلف مردم ایران استفاده خواهیم کرد تا روند سرنگونی رژیم خونخوار و جنایتکار اسلامی ایران تسریع و تسهیل شود. ما معتقدیم گذر از این برهه دشوار تاریخ ساز در گرو حضور، مشارکت و مجاهدت مؤثر همه ایرانیان در داخل و خارج از کشور است.

فراخوان برای حمایت و همکاری

ارتباط با ما

تمایل به همکاری یا ارتباط مستقیم با ما

شورایی مستقل برای دادخواهی خانواده‌های قربانیان کشتارهای جمهوری اسلامی
عدالت خواهی با رعایت کلیه اصول حقوقی و قضایی دادگاه های بین المللی

 

hundreds of people hand fisted in the air

ما جمعی از خانواده هایی هستیم که در چهل و سه سال گذشته عزیزان مان، به جرم دگراندیشی توسط  جمهوری استبدادی اسلامی به قتل رسیده اند. ما عزیزانمان را در راه مبارزه با استبداد از دست دادیم، در حالیکه در چهار دهه گذشته هیچ مرجع و دادگاه عادلانه ای برای دادخواهی شان پیدا نکرده ایم.  

اکنون بعد از چهل و سه سال از عمر حکومت کودک کش جمهوری اسلامی، گرد هم آمده ایم تا تمامی توان، امکان و اعتبار خود را در خدمت پیروزی انقلاب دموکراتیک مردم ایران قرار دهیم. ما می دانیم، زمانی می توانیم در دادگاهی عادلانه، دادخواه خون عزیزانمان باشیم که جمهوری اسلامی در مقابل ملت ایران به زانو افتاده باشد و رهبران آن در جایگاه متهمین به دادگاه ها کشانده شوند.

ما خانواده های داغدار نه تنها خواستار اجرای عدالت در داخل ایران برای عزیزان کشته شده مان هستیم بلکه می خواهیم هزاران هزار خونی که در پای درخت آزادی ایران ریخته شده، به ثمر بنشیند و اراده ملت با تحقق آزادی، دموکراسی و احترام به حقوق بشر بر ایران حاکم شود. 

اگر به اسامی ما بنگرید ما تصویری از تاریخ قتل عام های جمهوری اسلامی از روز اول تا به امروز هستیم, از ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۱. ما سالها است دادخواه خون های به نا حق ریخته شده هستیم و خوهیم بود, حال که این روزها مردم ایران با رشدی وصف ناپذیر در حال مبارزه با قاتلان عزیزانمان هستند ما چونان قبل و با اتحاد خویش کنار همه شما هموطنان دادخواه خواهیم بود. ما با تمامی مبارزان دلیر خیابان عهد می بندیم که ادامه دهنده ی راه آنها باشیم و فارغ از ایده های سیاسی گوناگون از دولتها، سیاستمداران، نهادهای بین المللی، سازمان ملل، پارلمان ها و افکار عمومی جهان بخواهیم تا با قاطعیت از انقلاب دموکراتیک مردم ایران حمایت کرده و آنرا به رسمیت بشناسند. 

ما برای تحقق این هدف دست یاری خود را به سوی تمامی خانواده های دادخواه در داخل و خارج کشور، ایرانیان میهن دوست و مبارز و تمامی رسانه ها دراز می کنیم. ما تمامی توان و امکان خود را برای افزون کردن هماهنگی و همبستگی میان اقشار مختلف ایرانیان به کار خواهیم گرفت تا روند سرنگونی رژیم خونریز و جنایتکار جمهوری اسلامی تسریع و تسهیل گردد. چرا که معتقدیم عبور از این گردنه ی سخت تاریخ ساز کنونی به حضور و مشارکت و مبارزه موثر تمامی ایرانیان در داخل و خارج از کشور وابسته است.